Joke GY Raksapol
 

Joke GY Raksapol's Information
 

Joke GY Raksapol's Comment
 

 • Joke GY Raksapol
  • Joke GY Raksapol comment on Forum เมื่อ 6 ตุลาคม 2014 เวลา 11 นาฬิกา 25 นาที
  • ไอคอน และ รูปภาพ
   ทำลิ้งค์ เชื่อมจาก app. ไปเว็ปไซต์ อื่นทั้งๆที่ใครๆก็เปิดดูกันแบบสาธารณะ.. ก็ต้องขออนุญาติเจ้าของก่อน เพราะ มีคนเข้าใจผิดว่าเว็ปไซต์นั้นมีส่วนได้เสียกับแอพ..
   
 • Joke GY Raksapol
  • Joke GY Raksapol comment on Application เมื่อ 5 ตุลาคม 2014 เวลา 20 นาฬิกา 53 นาที
  • Corn Guide
   กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรไทยและแนวชายแดนรอบประเทศไทย
   
 
Login with Facebook